uschnieta_roza

51 tekstów – auto­rem jest us­chnieta_ro­za.

Wlas­nie to zro­zumialam dlacze­go jeszcze nig­dy w zy­ciu za­den fa­cet mnie nie zos­ta­wil...Dla­tego, ze tak bar­dzo ba­lam sie mi­los­ci, ze prze­waz­nie kon­czy­lam za nim sie tak nap­rawde cos zacze­lo, al­bo za­nim sie skonczylo... 

myśl • 28 października 2014, 22:05

Sztuczne niebo

Czy 5 mi­nut życia w sztucznym niebie jest war­te lat na dnie, ciągłych no­cy bólu i smutku...?

Cza­sem myślę, że to już ko­niec mo­jej nar­ko­mańskiej dro­gi, ale jed­nak tra­ciłam czas na szu­kanie go­towej od­po­wie­dzi na py­tanie. "Jak zejść z naj­rko­mańskiej dro­gi...?" aż wreszcie czas zat­rzy­mał się we mnie i zrozumiałam.
Musze od­na­leźć to sa­ma w sobie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 sierpnia 2010, 16:36

Za­sady do­dawa­nia myśli
Kil­ka krótkich i ważnych punktów

1. Do­dawaj wyłącznie swo­je autor­skie myśli, tzn. nie dialo­gi, zasłysza­ne tek­sty, przysłowia, cy­taty czy cudze afo­ryz­my. Tek­st nie po­winien być w for­mie dialogu.
2. Skup się na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 sierpnia 2010, 11:44

* * *

Znów się widzi­my...na­wet co dzień z iro­nia mogę po­wie­dzieć ze częściej niż wte­dy gdy by­liśmy ra­zem. Tyl­ko, że te­raz jest to całkiem służbo­we...z two­jej stro­ny z mo­jej te­raz bar­dziej chy­ba, bo jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 lipca 2010, 08:39

* * *

Znów jes­tem, nie trwam, nie płaczę...
wsta­je ra­no za­palam pa­piero­sa i mówię sobie:
"To jest mój szczęśli­wy dzień."
...i jest, ale trochę na siłę...
Szczęśli­wa na przekór, tyl­ko słońca brak.
Boję się po­pełnić błąd...ko­lej­ny błąd...a prze­cież to ludzkie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 czerwca 2010, 09:28

Gdy widzę weeken­do­wych ojców ze swoimi dziećmi na spa­cerze w nie­dziel­ne popołudnia...
myślę so­bie: a prze­cież każdy z nich mówił, że jest od­po­wie­dzial­ny za swo­je czyny... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 czerwca 2010, 09:03

Chcę żyć tak, abym po la­tach spoglądając w lus­tro, z czys­tym su­mieniem wiedząc, że ni­komu nie zro­biłam krzyw­dy, mogła po­wie­dzieć: "Przynajmniej się nie nudziłam, przy­naj­mniej próbowałam..." 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 czerwca 2010, 09:40

Zaw­sze kochając ko­goś, trze­ba mieć sza­cunek względem siebie...
Jes­teśmy wte­dy pod­da­wani przy­jem­nym po­kusom... ale tyl­ko mniej­szość pot­ra­fi odmówić, odejść z pod­niesiona głowa i nie po­kazać na twarzy ani krzty żałowania. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 15 maja 2010, 11:29

~Narkotyk~

Nie mogłam uwie­rzyć, gdy pew­nej no­cy przyszedłeś do me­go łóżka i powiedziałeś.

"Dlacze­go mi to zro­biłaś? Wróć... Proszę..."

Czułam przyśpie­szo­ne bi­cie two­jego ser­ca.Nie mogłam w to uwie­rzyć. Pragnęłam jeszcze raz poczuć ciepło twe­go ciała, lecz gdy wy­ciągnęłam dłoń. Ty rozpłynąłeś się w powietrzu.

Tak myślałam...To tyl­ko narkotyk... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 maja 2010, 08:45

~*~

Kocham Cię, choć Cię nie ma
czas nieus­tannie ucieka...
Lecz wie­rze, ze cze­kasz TAM na mnie
z piękną czer­woną różą... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 maja 2010, 08:51
uschnieta_roza

Jakos nie potrafię napisać o sobie. Myśli tyle a słów brak. Rok temu na zajęciach z grupy wsparcia przyznałam się sama przed sobą, że jestem narkomanka. Staram się walczyć z moim nałogiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uschnieta_roza

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 października 2014, 22:05uschnieta_roza do­dał no­wy tek­st Wlasnie to zro­zumialam dlacze­go [...]

25 września 2014, 23:36uschnieta_roza sko­men­to­wał tek­st Dzis wra­cam so­bie ze [...]

24 września 2014, 14:02uschnieta_roza sko­men­to­wał tek­st Gwiażdzista noc za ok­nem. [...] 

2 września 2014, 12:48uschnieta_roza sko­men­to­wał tek­st Muzyka miała łączyć, Re­ligia [...]

18 sierpnia 2014, 18:05uschnieta_roza sko­men­to­wał tek­st Kiedy w lip­cu 1946 [...]